Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Inspekcja  Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Nowo powołana Inspekcja przejęła zadania dwóch kontrolowanych jednostek - Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

PODSTAWY PRAWNE IJHARS

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2164, z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczch (Dz.U. Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. 2017, poz. 1029)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 523)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności  (Dz.U. z 2016 r., poz. 398).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. z 2013 r., poz 174).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść graniczych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz.U. z 2015 r., poz. 592).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 r., poz.2328).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1949).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. Nr 59, poz 526 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 kwietnia 2004 r. w srawie znakowanie niektórych grup i rodzajów artykułów rolno - spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. Nr 83, poz. 772).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno - spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego lub artykułów rolno - spożywczych bez opakowań (Dz.U. Nr 92, poz.758 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółówych warunków ustalania klasy jakości tusz wieprzowych (Dz.U. Nr 28, poz. 181).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz. U. Nr 28, poz.180).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 934) - wejście w życie od 11 lipca 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu kontroli jakości handlowej  tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1227) - wejście w życie od 11 lipca 2018 r.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządznia kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1775).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinanów spożywczych (Dz.U. Nr 180, poz1863 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod anlaiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 164, poz. 1723 z późn.zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny (Dz.U. Nr 97, poz. 974).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 5, poz. 36).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. Nr 194, poz. 1900).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1735 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakrsie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz.U. Nr 143, poz. 1398 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz.U. Nr 52, poz. 463 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz.U. Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz.U. Nr 230, poz. 1932)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie znaku jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. Nr 170, poz.1794).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców  i warzyw oraz rynku chmielu  (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1131).

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r., poz. 1159).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r., poz 1259).

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.  o  orgoanizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015, r., poz 806, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1160).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2017, poz. 1054 ).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z póżn. zm.).

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4735
Treść wprowadził(a): Bornejko Barbara , 2019-02-05 08:25:43
Treść wytworzył(a): Barbara Bornejko, 2017-12-12 10:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-21 13:40:35