Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2164, z późn. zm.) Wojewoda Pomorski powołał

Panią   Stanisławę Aldonę Łoś

na stanowisko

Pomorskiego Wojewódzkigo Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Zadania Wojewódzkiego Inspektora:

  1. Reprezentacja WIJHARS w Gdańsku wobec Głównego Inspektora JHARS, Wojewody Pomrskiego, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu.
  2. Wydawanie decyzji, postanowień i innych dokumentów należących do zakresu działania WIJHARS w Gdańsku.
  3. Podejmowanie decyzji w sprawch pracowniczych.
  4. Nadzorowanie dyscypliny pracy z zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej.
  5. Udostępnianie danych dotyczących wyników kontroli i badania rynku rolnego oraz innych informacji z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych po przeprowadzonej kontroli Wojewódzki Inspektor może w drodze decyzji:

  • zakazać wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania,
  • nakazać poddanie artykułu, o którym mowa w pkt. 1, określenoym zabiegom,
  • zakazać składaowania artykułu w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu,
  • przeklasyfikować artykuł rolno - spożywczy do niższej klasy, jżeli artykuł ten nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej,
  • nakazać zniszczenie artykułu, o którym mowa w pkt 1, na koszt jego właściciela.

KONTAKT

tel: /58/ 660 55 30,    faks: /58/ 660 55 55

81-969 Gdynia, ul. Polska 15

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9914
Treść wprowadził(a): Bornejko Barbara , 2019-02-05 08:26:10
Treść wytworzył(a): Barbara Bornejko, 2017-12-12 10:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-21 13:39:42